Účelom, na ktorý Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) získava údaje uvedené vo formulári, je registrácia v rámci programu Meet your Founders a Košice region Startup Factory. V súvislosti s Vašou účasťou má ICKK, záujem spracúvať údaje dotknutej osoby na nasledovný účel: registrácia užívateľa, marketingová propagácia, propagácia výskumu, vedy a techniky, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti inovácií, zverejnením obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ktoré budú zverejnené na sociálnych médiách Inovačného centra Košického kraja. Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby a riadi sa podľa platnej legislatívy na Slovensku a v Európe.