Účelom, na ktorý Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) získava údaje uvedené vo formulári, je registrácia na Košice region Innovation Awards 2023, ktoré sa organizuje 03.05.2023 a registrácia prebieha prostredníctvom jeho internetovej stránky http://www.ickk.sk V súvislosti s Vašou účasťou na podujatí má ICKK, záujem spracúvať údaje dotknutej osoby na nasledovný účel: registrácia užívateľa na inovačný deň, marketingová propagácia, propagácia výskumu, vedy a techniky, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti inovácií, zverejnením obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z podujatia Kośice region Innovation Awards 2023. Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby a riadi sa podľa platnej legislatívy na Slovensku a v Európe.